Lucas Financial-Accounting Management

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie! Nasze biuro rachunkowe znajdujące się w Łodzi, specjalizuje się w kompleksowej realizacji wszystkich potrzeb finansowo - księgowych, aby maksymalnie ułatwić Państwu skoncentrowanie się na własnych celach biznesowych. Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę spółki oraz na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego Klientów.

Dane firmowe

Adres:

Gimnastycza 136
94-128 Łódź

NIP:

7291063812

plukas@poczta.onet.pl

+48.609030637

Adres korespondencyjny

Lucas Financial-Accounting Management

Adres: Gimnastycza 136

94-128 Łódź

Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

Outsourcing księgowości przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania oraz pozwala skoncentrować się na tych obszarach działalności, które budują wartość Państwa firmy.

Zarządzanie skomplikowanym współczesnym przedsiębiorstwem wymaga stosowania zintegrowanych narzędzi informatycznych.

Stojąc przed takimi wyzwaniami, osoby zarządzające nie mogą sobie pozwolić na odseparowanie działu od pozostałej działalności firmy i skoncentrowanie się tylko na wypełnianiu obowiązków ustawowych.

Przejmując na siebie odpowiedzialność za te rutynowe obowiązki, pomagamy zwiększać wartość dodaną i efektywność, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Outsourcing księgowości oferuje Głównego/Samodzielnego Księgowego:

 • organizacja i koordynowanie wszelkich księgowo – podatkowych aspektów działalności spółek, firm, przedsiębiorstw,
 • zarządzanie ogółem zagadnień księgowych,
 • sporządzanie bilansów, sprawozdań i raportów okresowych,
 • nadzór nad stosowaniem wewnętrznych procedur finansowo - księgowych,
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT),
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych: NBP, GUS itp.,
 • monitorowanie rejestru zakupów i sprzedaży poprzez aktualizację oraz dostarczanie prawidłowych danych,
 • zarządzanie obiegiem faktur przychodzących oraz wychodzących,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych i bankowych, monitorowanie płynności finansowej,
 • kontakty z organami kontrolującymi, bankami, biegłymi rewidentami,
 • aktywne uczestnictwo w procesach zamknięcia okresów sprawozdawczych.

Inne zadania, jakie mogą być powierzone przez Kontrahenta.

Świadczymy usługi w zakresie:

Prowadzenie ksiąg handlowych:


 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku dochodowego od osób prawnych [CIT-2] i podatku od towarów usług [VAT-7],
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności; sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego  rocznego dochodu [CIT-8],
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych,
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki,
 • współpraca z audytorem, bankami, firmami oraz organami podatkowymi, nadzór nad wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami finansowymi, nadzór nad przygotowaniem sprawozdań do GUS i NBP oraz kierowanie działem księgowości.

Powadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:


 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji VAT w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb,
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • monitorowanie należności,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i księgowych,
 • reprezentowanie przed Organami Kontroli Skarbowej.

Pełnej obsługi kadrowo - płacowej:


 

Sporządzenie dokumentacji płacowej:

 • obsługa płac polegająca na sporządzaniu list płac, kart wynagrodzeń (przychodów) pracowników oraz ewidencji zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracja na pobrane zaliczki PIT-4R, informacja o pobranych zaliczkach PIT-11),
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych,
 • udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrową,
 • reprezentacja Zleceniodawcy przed ZUS.

 

Sporządzenie dokumentacji kadrowej:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, zarządzeń i zestawień kadrowych, ewidencji urlopów, listy obecności i ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, bieżąca korespondencja z ZUS w sprawach kadrowych, wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracownikom oraz sporządzanie regulaminów i planów urlopowych (o ile jednostka zdecyduje się na ich sporządzenie),
 • obsługa w zakresie BHP, niewymagająca specjalistycznych uprawnień, polegająca na prowadzeniu teczki BHP, informowaniu o obowiązku wysyłania pracowników na szkolenia oraz badania obowiązkowe, prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym: rejestru szkoleń BHP, badań pracowników i rejestru wypadków.

USŁUGI FINANSOWE

Rozwijająca się firma, korzystająca z usług banków, firm leasingowych czy funduszy inwestycyjnych potrzebuje fachowego wsparcia. Suma wiedzy i doświadczeń kilku dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, pracowników bankowych czy leasingowych jest z pewnością znacznie większa niż wiedza i doświadczenie jednego, nawet najlepszego finansisty. Lucas Financial-Accounting Management świadczy usługi pośrednictwa finansowego. Posiadamy doświadczenie w udzielaniu kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz MŚP. Naszym zadaniem jest poznanie potrzeb klienta i pomoc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania finansowego. Posiadamy oferty kilkunastu banków z zakresu produktów finansowych dla firm, cieszących się rosnącą popularnością, m.in: OBROTOMIERZ - oparty o wpływy na rachunkach, bez ZUS i US, KREDYT OBROTOWY RATALNY, KREDYT NA START. Ideą usług outsourcingu finansowego jest połączenie: możliwości skorzystania z usług specjalisty w danej dziedzinie (w naszym przypadku specjalisty w dziedzinie finansów) oraz uniknięciu wysokich kosztów, jakie wynikałyby z tytułu zatrudnienia specjalisty na stałe w Państwa firmie.
 

Outsourcing finansowy oferuje:

Dyrektora Finansowego

 • ustalanie i realizowanie polityki finansowej,
 • nadzór nad przygotowywaniem (skonsolidowanych) sprawozdań oraz raportów,
 • ustalenie systemu budżetowania, nadzór i kontrola realizacji budżetu oraz długoterminowych planów finansowych,
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • odpowiedzialność za optymalizację podatkową, która obejmuje: odpowiedzialność za płynność oraz zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • nadzór nad całokształtem spraw księgowych,
 • wspieranie zarządu w decyzjach strategicznych,
 • analiza kosztów i udział w kształtowaniu polityki cenowej,
 • współpraca z bankami i innymi instytucjami zewnętrznymi,
 • poszukiwanie źródeł finansowania,
 • przygotowywanie raportów, analiz, itp.,
 • współpraca z audytorami.

Kontrolera/Analityka Finansowego/Specjalisty ds. Controllingu

 • uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego,
 • kontrola realizacji powyższych planów,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • analiza rentowności produktu, regionu, kategorii itp.,
 • kontrola kosztów,
 • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji,
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej,
 • tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych,
 • współpraca z działem księgowości,
 • przygotowywanie dla działu księgowości danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy.

Świadczymy usługi w zakresie:

Controllingu i Rachunkowości Zarządczej:


 • controlling operacyjny (sterowanie wynikiem, planowanie płynności, kontrola rentowności, poprawa wykorzystania istniejących zasobów),
 • controlling finansowy (planowanie, realizacja, kontrola, zapewnienie struktury płynności, bieżącej płynności, utrzymanie rezerw płynności, zapewnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych),
 • tworzenie narzędzi kontrolingowych,
 • wykonywanie raportów i analiz finansowych, kosztowych, sprzedażowych na potrzeby różnych działów oraz w kontekście wymagań grupowych,
 • tworzenie budżetów na kolejne okresy,
 • prognozowanie krótko i długookresowe,
 • kontrola wykonania budżetów,
 • analiza finansowa spółki, analiza odchyleń od planu uzyskania przychodów, kosztów i zysków, controlling kosztów.

Pozyskiwaniu Funduszów Unijnych:


 

 • ​pomagamy w znalezieniu źródła w sfinansowaniu projektu, zanim przedsiębiorca otrzyma pierwsze EURO w ramach przyznanej dotacji,
 • „Innowacyjność Projektu” – przygotowujemy zestawienie wszystkich dostępnych źródeł dofinansowania z podziałem na typy zadań, które przewidują wytyczne dla danego projektu,
 • przygotowujemy harmonogram finansowo-rzeczowy (Feasibility Study),
 • ocena kwalifikowalności wydatków,
 • montaż finansowy projektów unijnych – wiarygodność finansowa potencjalnego adresata unijnej dotacji oraz realność zachowania płynności finansowej w trakcie realizacji planowanej inwestycji (Analiza Finansowa projektu),
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek, biznes plan,
 • zarządzanie projektem-nadzór merytoryczny i finansowy,
 • raportowanie okresowe, ocena kwalifikowalności wydatków, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej i złożenie wniosku o płatność wnioskowanej kwoty dotacji.

  OBSŁUGA PRAWNA

  Kompleksowa oferta usług prawnych we wszystkich jej dziedzinach, jest skierowana do MŚP oraz sektora dużych firm i korporacji.

  Nasza oferta jest zawsze indywidualnie dopasowana do potrzeb Klienta i charakteru prowadzonego biznesu – stąd wysoka skuteczność naszych działań.

  Świadczymy usługi doradztwa prawnego z obszarów: prawo spółek, umowy handlowe, prawo pracy, doradztwo przy fuzjach i przejęciach, Compliance, prawne due diligence, prawo własności intelektualnej itd. Oferujemy szeroki zakres usług windykacyjnych (monitorowanie płatności, przypomnienia SMS o terminie zapłaty, przygotowanie wezwań do zapłaty, zarządzanie wierzytelnościami, sporządzanie ugód oraz monitorowanie ich wykonania przez dłużników).

  Lucas Financial - Accounting Management zapewnia swoim Klientom pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze działania w tym zakresie obejmują w szczególności:

  Outsourcing obsługi prawnej oferuje:

  • stałą, kompleksową, a także doraźną obsługę prawną przedsiębiorstwa,
  • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc prawną przy ich zakładaniu,
  • opracowywanie pełnej dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacja przed organami rejestrowymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej: statutów, umów spółek, aktów założycielskich, regulaminów,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie (również w charakterze pełnomocnika) umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz proponowanie rozwiązania wszelkich zagadnień pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego,
  • możliwość pracy zdalnej (e-mail, telefon) jaki i fizycznej obecności prawnika u klienta.

  USŁUGI ON-LINE

  Pulpit Menadżera

  Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do firmowych danych, kadrowych, handlowych i wielu innych, poprzez przeglądarkę internetową.

  Właściciel lub dyrektor firmy, po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera, ma dostęp do:

  • analiz obrotów magazynowych,
  • raportów dłużników i wierzycieli,
  • struktury wiekowej należności i zobowiązań,
  • raportu rejestru sprzedaży i zakupów,
  • analizy ABC,
  • danych słownikowych, takich jak kartoteki kontrahentów czy pracowników,
  • statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów.

  iFaktury24

  iFaktury24 to nowoczesna aplikacja do fakturowania online, udostępniana poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie dedykowane jest firmom poszukującym nowoczesnej aplikacji do wystawiania dokumentów sprzedażowych online oraz bezpiecznego i szybkiego przesyłania ich drogą elektroniczną.

  Korzyści dla Twojej firmy:

  • bezpłatny dostęp,
  • ponadprzeciętna ergonomia pracy,
  • nowoczesny interfejs użytkownika,
  • szybkie wystawianie dokumentów handlowych,
  • dostęp 24h/dobę z dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową,
  • przesyłanie dokumentów.

  Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD)

  Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczny przesył dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch OPTIMA. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane (m.in. poprzez podwójny system szyfrowania oraz wymuszanie silnych haseł), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłu, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

  Użytkownicy mają przygotowane specjalne "skrzynki" zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje, aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biura Rachunkowego.

  Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch OPTIMA, takie jak:

  • dokumenty handlowe,
  • dokumenty magazynowe,
  • dokumenty kasowo-bankowe,
  • informacje o płatnościach,
  • rozliczenia z kontrahentami,
  • lista pracowników,
  • lista kontrahentów,
  • lista banków,
  • atrybuty,
  • kategorie księgowe,
  • inne.


Formularz kontaktowy

 
 __     __ __   __ __     __  ____ 
 \ \    / / \ \  / / \ \    / / / __ \ 
 \ \ /\ / /  \ \ / /  \ \ /\ / / | | | |
  \ \/ \/ /   \ \/ /   \ \/ \/ /  | | | |
  \ /\ /    \ /    \ /\ /  | |__| |
   \/ \/     \/     \/ \/   \___\_\
                         
                         

Lokalizacja